Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web

1. Điều kiện

Khi truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật thương hiệu hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

  1. Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA chỉ để xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

1. sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;

2. sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);

3. cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA;

4. xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc là

5. chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số những hạn chế này và có thể bị Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA chấm dứt bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở định dạng điện tử hoặc in.

3. Khước từ

1.  Các tài liệu trên trang web của Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA được cung cấp “nguyên trạng”. Compu Data Innovations, Inc. vi phạm quyền khác. Hơn nữa, Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, kết quả có khả năng hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào liên quan đến điều này Địa điểm.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của Compu DataRations, Inc. dba CDROMUSA, ngay cả khi Compu Data Innovations, Inc. bằng văn bản về khả năng thiệt hại như vậy. Bởi vì một số khu vực tài phán không cho phép các giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc các giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không ứng dụng để bạn

5. Sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc nhiếp ảnh. Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, hoàn thành, hoặc hiện tại. Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

6. Liên kết

Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết như vậy đều có nguy cơ của người dùng.

7. Điều khoản sử dụng trang web Sửa đổi

Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

8. Luật chi phối

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của Compu Data Innovations, Inc. dba CDROMUSA sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tiểu bang California mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho việc sử dụng trang web.

Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Dưới đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

  • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
  • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục tiêu hoàn thành các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích đó.
  • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng và, khi thích hợp, với kiến thức hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan.
  • Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
  • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
  • Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.